ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 1. แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการตอบคำถามมา ณ โอกาสนี้
 2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
 3. เพศ(*)


  Invalid Input
 4. อายุ(*)

  Invalid Input
 5. ระดับการศึกษา(*)
  Invalid Input
 6. อาชีพ(*)

  Invalid Input
 7. อื่นๆ
  Invalid Input
 8. ส่วนที่ 2
 9. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์(*)

  Invalid Input
 10. อื่นๆ
  Invalid Input
 11. ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
 12. เนื้อหาเว็บไซต์มีประโยชน์และสืบค้นข้อมูลได้ดี(*)
  Invalid Input
 13. เผยแพร่ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย(*)
  Invalid Input
 14. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ(*)
  Invalid Input
 15. ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการของท่าน(*)
  Invalid Input
 16. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน(*)
  Invalid Input
 17. หน้าเว็บไซต์ดึงดูดใจในการใช้บริการ(*)
  Invalid Input
 18. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่(*)
  Invalid Input
 19. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม(*)
  Invalid Input
 20. ความเร็วในการเข้าชมเว็บไซต์หรือระบบต่างๆ บนเว็บไซต์(*)
  Invalid Input
 21. การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว(*)
  Invalid Input