ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะกรรมการบริษัทฯ

31-08-2563

 

1 06 0(1)
 
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
ประธานกรรมการ

 

1 02 0 1 05 0 1 01 0
 
นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย
รองประธานกรรมการ
 
 
นายวิทยา ยาม่วง
รรมการ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
นางวรนุช ภู่อิ่ม
รรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
     
1 03 0   1 04 0
 
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
กรรมการอิสระ
 
 

นายพงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
กรรมการอิสระ
     
  2  2B2  
 
 
นายมาโนช สายชูโต
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ