ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วม

30-12-2557

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547
ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วม

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

พนักงานปล่อยรถ รับบัตรประจำรถ, สมุดประจำรถ, ใบ ขสบ.302 (ใบเวลา) จากปลายทางและใบอนุญาตขับขี่ จากพนักงานขับรถ เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการเดินรถ

ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที
ใบ/คัน

2
2.1


2.2

2.3

พนักงานปล่อยรถ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
การลงรายละเอียดในสมุดประจำวัน ต้องครบถ้วนชื่อพนักงานขับรถต้องตรงกับใบอนุญาตขับขี่ที่นำมาแสดงและพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ติดต่อกันไม่เกินกว่า 8 ชั่วโมง 
ใบอนุญาตขับขี่ต้องไม่หมดอายุ หากเป็นใบสั่งของ เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน ตามวันที่ระบุในใบสั่งฯ 
ใบ ขสบ.302 (ใบเวลา) และบัตรประจำรถ ต้องตรงกับหมายเลขรถที่ขอชำระค่าธรรมเนียมฯ
- หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องถ้วน ไม่อนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียมและคืนเอกสารดังกล่าวให้พนักงานขับรถ
- หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ให้ดำเนินการต่อในข้อ 3

2 นาที

3

ออกใบค่าธรรมเนียมเดินรถจากระบบคอมฯ จำหน่ายค่าธรรมเนียมฯ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด และตารางเวลาเดินรถ

1 นาที

4

พนักงานปล่อยรถ ตรวจสอบใบค่าธรรมเนียมฯ มีพิมพ์เรียบร้อยแล้วอีกครั้งว่า หมายเลขรถมาตรฐานรถและเที่ยวเวลาตรงตามที่พนักงานขับรถแจ้งหรือไม่
- หากไม่ตรงตามที่แจ้ง ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ใหม่
- หากตรงตามที่แจ้ง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5

15 วินาที

5

เก็บสำเนาใบกำกับภาษี และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ จากพนักงานขับรถ ตามจำนวนที่ระบุในใบค่าธรรมเนียม

15 วินาที

6

พนักงานปล่อยรถ ส่งใบค่าธรรมเนียมฯ และเอกสารใช้ประกอบ ในการขอชำระค่าธรรมเนียมให้กับพนักงานขับรถ

2 วินาที