ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ

09-06-2560

เส้นทางสายที่ 3  จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ
Route 3 Ubon Ratchathani   -   Pakse

 

          ใช้รถมาตรฐาน 1(ข) เดินรถผ่านด่านช่องแม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง  138  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3  ชั่วโมง

               Bus Standard 1(K) using Chong Mek from Ubon Ratchathani - Pakse 138 km. traveling about 3 hours

 

          เที่ยวไป           09.30,15.30

          Depart                   

 

          เที่ยวกลับ        08.30, 15.30

          Reture                 

 

          ค่าโดยสาร       200  บาท

          Fare Rate         200  Baht

 

ตารางการเดินรถระหว่างประเทศ