ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย - แขวงบ่อแก้ว

13-06-2560
เส้นทางสายที่ 11  เชียงราย - แขวงบ่อแก้ว
Route 11 Chiangrai - Bokeo
 
 
 
          ใช้รถมาตรฐาน 2  ระยะทาง  166  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  4  ชั่วโมง
 
           Bus Standard 2  traveling about 4 hours
 
 
 
          เที่ยวไป            10.00,16.30
          Depart             
 
 
          เที่ยวกลับ          08.30,16.30
          Return             
 
 
          ค่าโดยสาร        220  บาท
          Fare Rate        220  Baht
      
             Shuttle Bus         20   บาท  ให้บริการเวลา  07.30 - 18.00