ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพมหานคร – พนมเปญ

13-06-2560

 

 
เส้นทางสายที่ 13  กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พระตะบอง - พนมเปญ
Route 13 Bangkok - Aranyaprathet - Poipet - Battambang - 
Phnom Penh
 
 
 
 
 
          ใช้รถมาตรฐาน 1 (ข)  38 ที่นั่ง ระยะทาง  719  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  12  ชั่วโมง 
 
           Bus Standard 1(K) 38 seats 719 km. traveling about 12 hours
 
 
 
          เที่ยวไป          05.00
          Depart         
 
          เที่ยวกลับ        06.00
          Return         
 
 
          ค่าโดยสาร       900  บาท
          Fare Rate       30  USD
 
สถานีพนมเปญ    โทร +055017525388
 
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download