ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพมหานคร– นครหลวงเวียงจันทน์

09-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 6  กรุงเทพมหานคร– นครหลวงเวียงจันทน์
Route 6 Bangkok   -   Vientiane

 

          ใช้รถมาตรฐาน 4 (ก) เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์  ระยะทาง  648  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  10  ชั่วโมง 

               Bus Standard 4(A) using 1st Thai-Lao Friendship Bridge from Nong Khai - Vientiane 648 km. traveling about 10 hours

 

          เที่ยวไป          20.00
          Depart                 

 

          เที่ยวกลับ        18.00
          Return         

 

          ค่าโดยสาร        900  บาท
          Fare Rate          900   Baht