ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการต่ออายุสัญญารถร่วม

30-12-2557

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547
ขั้นตอนการต่อสัญญารถร่วม

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

พ.ธุรการ หรือนิติกร รับคำร้องแบบ ร.ร.28 จากเจ้าของรถร่วม

2 นาที

2

ตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถร่วมตามสัญญารถร่วมหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ส่งคืน

2 นาที

3

ร้องขอต่ออายุสัญญาภายในกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ส่งคืน หรือให้ชำระ ค่าปรับฐานต่ออายุสัญญาล่าช้าก่อนหากต่ออายุสัญญาเกินกำหนดต้องถูกปรับ ตามสัญญารถร่วม ข้อ 9. ในอัตราวันละ 100.- บาท

2 นาที

4

ต่ออายุสัญญาในปีที่ผ่านมาหรือไม่ หากขาดต่ออายุสัญญาในปีผ่านมาต้องคิด ค่าปรับเช่นเดียวกับข้อ 3.

1 นาที

5

ทำประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากเอาประกันไว้ไม่ครอบคลุมครบถ้วน ตามที่กำหนดต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อน

1 นาที

6

ต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปีถูกต้องหรือไม่

 

7

รวบรวมเอกสารประกอบการต่ออายุสัญญาเพื่อคิดเงินค่าต่อสัญญาต่อไป หากเอกสารครบถ้วนและไม่ผิดระเบียบหรือยอม ลงโทษและชดใช้หนี้สินแล้ว ง.สญ. จะคิดเงินค่าต่อสัญญาทันที

1 นาที

8

แจ้งจำนวนเงินค่าต่อสัญญาให้เจ้าของรถร่วมชำระ

1 นาที

9

กรอกแบบฟอร์มส่งเงินให้กองการเงินออกใบเสร็จรับเงิน

1 นาที

10

ส่งแบบฟอร์มใบส่งเงินพร้อมเงินค่าต่อสัญญาให้ กกง. ออกใบเสร็จรับเงิน

1 นาที

11

ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของรถ

1 นาที

12

สำเนาใบเสร็จ หรือสำเนาใบส่งเงินให้ พนักงานธุรการหรือพนักงานสัญญาประจำภาค

1 นาที

13

รวมสำเนาใบเสร็จ หรือสำเนาใบส่งเงินไว้กับคำร้องขอต่อสัญญา (ร.ร.28) เพื่อเก็บเข้าแฟ้ม

2 นาที