ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะผู้บริหารระดับสูง

15-01-2564

 

 

 2I2  2564 01 15 2 09 35 00(1)

ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 
 

2  2B(2)

4  A (2)

3  1(2)

 2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)

นายมาโนช  สายชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       
1512271870066 19  2I2  2562 01 18 2 15 12 47(1) 1512271867029

นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       

 2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)

 2I2  2562 01 18 2 15 47 03

5x7

 2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ

นายชัยรัตน์  พรประไพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักอำนวยการ


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน

   

รักษาการแทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

 

หมายเหตุ

1.นางชุติภา เพชรพูล               ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ

2.นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์     ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน