ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วมเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง

05-01-2558

(9)

ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วมเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

เจ้าหน้าที่การเดินรถ รับแบบฟอร์มการขอซื้อค่าธรรมเนียมเช่าเหมารถออกนอกเส้นทางจากเจ้าของรถ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องมีเอกสารใบอนุญาตให้นำรถออกนอกเส้นทางที่ออกโดยนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก แนบมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2 นาที

2

2.1
2.2
2.3

ตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มการขออนุญาตฯ และรายละเอียดในใบอนุญาตของกรมฯ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ สิ่งที่ต้องตรวจสอบดังนี้
หมายเลขข้างรถ และทะเบียนรถ
เส้นทางที่ได้รับอนุญาต (ต้นทางที่-ปลายทางที่) 
จำนวนวัน และวันที่ ที่ได้รับอนุญาต
- หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ส่งแบบฟอร์มการขออนุญาตนำรถออกนอกเส้นทาง และเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตคืนให้เจ้าของรถ
- หากครบถ้วนถูกต้อง ส่งแบบฟอร์มการขออนุญาตนำรถออกนอกเส้นทางและเอกสารที่ใช้ประกอบฯ ให้กับ ห.ด.ร.

2 นาที

3

หัวหน้างานเดินรถตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ และเอกสารที่ใช้ประกอบฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต
- หากไม่อนุญาต ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบคืนให้กับเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการหากอนุญาตออกใบกำกับการนำรถออกนอก
เส้นทางของบริษัทฯ (ใบสามเหลี่ยม) พร้อมเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตฯ และเซ็นซื้อในใบกำกับการนำรถ
ออกนอกเส้นทาง (ใบสามเหลี่ยม)

นาที

4

ส่งแบบฟอร์มการขออนุญาตนำรถเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง เอกสารประกอบและใบกำกับการนำรถออกนอกเส้นทางที่หัวหน้างานเดินรถ เซ็นอนุญาตแล้วให้เจ้าหน้าที่การเดินรถ

2 นาที

5

เจ้าหน้าที่การเดินรถ บันทึกรายละเอียดการนำรถออกนอกเส้นทางลงในระบบคอมฯ จำหน่ายค่าธรรมเนียมฯ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้เจ้าของรถร่วมหรือผู้ประกอบการเพื่อใช้ติดต่อขอซื้อค่าธรรมเนียมฯ

3 นาที

6

ให้เจ้าของรถ หรือผู้ประกอบการนำเอกสารที่รับคืนมาจากเจ้าหน้าที่การเดินรถไปติดต่อขอซื้อค่าธรรมเนียมนำรถเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง จากพนักงานปล่อยรถโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการซื้อค่าธรรมเนียมเดินรถ

3 นาที