ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการขอเสริมวิน/พาสวิน (รถร่วม)

05-01-2558

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547

ขั้นตอนการการเสริม/พาสวิน (รถร่วม)

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

เจ้าหน้าที่การเดินรถ รับแบบฟอร์มการขออนุญาตเสริมวิน/พาสวิน จากผู้ประกอบการฯ

1 นาที

2

ตรวจสอบความถูกต้องว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เช่น ปริมาณผู้โดยสารในเส้นทางที่ขอเสริม

3 นาที

2.1

ถ้าไม่อยู่ ส่งคืนผู้ประกอบการฯ

 

2.2

ถ้าอยู่ ดำเนินการตามข้อ 3

 

3

บันทึกข้อมูลเข้ารถบบการเสริม/พาสวิน

3 นาที