ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการขอนำรถร่วมกลับเข้าวิ่งในเส้นทาง กรณีรถร่วมแจ้งซ่อม

05-01-2558

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547
ขั้นตอนการขอนำกลับเข้าวิ่งในเส้นทาง กรณีรถร่วมเกิดอุบัติเหตุ

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

เจ้าหน้าที่การเดินรถ รับแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักการขออนุญาตนำรถอุบัติเหตุกลับเข้าวิ่งในเส้นทางจากผู้ประกอบการฯ

2 นาที

2

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

5 นาที

2.1

ถ้าไม่ถูกต้อง ส่งคืนผู้ประกอบการฯ ดำเนินการแก้ไข

 

2.2

ถ้าถูกต้อง บันทึกความเห็นและรวบรวมเอกสารหลักฐานซึ่งประกอบด้วย
- แบบอนุญาตนำรถร่วมเข้าวิ่งในเส้นทาง 
- สำเนาเอกสารหลักฐานการชดใช้ค่าเสียหาย
- สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

3

จัดส่งเอกสารให้หัวหน้างานการเดินรถบันทึกความเห็น พร้อมลงชื่อกำกับ

3 นาที

4

จัดส่งเอกสารที่บันทึกความเห็นให้ผู้อำนวยการกองฯ

5 นาที