ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 15 น่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง

13-11-2560
เส้นทางสายที่ 15  น่าน - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง
Route 15 Nan - Sainyabuli - Luang Prabang
 
           ใช้รถมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส  ระยะทาง  373  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  8.30  ชั่วโมง
 
           Bus Standard 2 (Minibus)  traveling about 8.30 hours
 
 
 
          เที่ยวไป           08.00
          Depart            
 
 
          เที่ยวกลับ         08.00
          Return            
 
 
          ค่าโดยสาร       660  บาท
          Fare Rate       660  Baht