ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คู่มือผ่านแดน

07-10-2558

เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาวมี  3  ประเภท

          1. หนังสือเดินทาง (Passport)ใช้สำหรับประชาชนไทย  ลาว  และประชาชนประเทศที่สาม  ระยะเวลาพำนักไม่เกิน  1  เดือน  สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศและพำนักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงได้

          2. หนังสือผ่านแดน (Border Pass)ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น  มีอายุ  1  ปี  ระยะเวลาพำนักไม่เกิน  3  วัน  2  คืน  โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น  และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา

          3. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)ใช้สำหรับประชาชนไทยและลาวที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลง  ใช้ได้ครั้งเดียวระยะเวลาพำนักไม่เกิน  3  วัน  2  คืน  ใช้หลักปฏิบัติเหมือนข้อ  2.

 

หมายเหตุ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของเปิดเวลา  08.00 – 18.00  น.  ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของได้ทุกวัน  เตรียมรูปถ่าย  1  นิ้ว  2  รูป  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด  พร้อมเงินค่าธรรมเนียม  30  บาท  โดยจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว  50  บาท

 

การทำ Visa เข้าประเทศลาว

1. กรอกแบบฟอร์มคำขอ Visa

          - ใบสมัครของวีซ่าขอได้ที่สถานทูตลาว  หรือดาวน์โหลดจาก http://www.bkklaoembassy.comแล้วติดรูปมาด้วย  1  รูป  พร้อมแนบ Passport

          - ติดรูปถ่าย  1  ใบ

2. นำใบสมัครขอวีซ่าที่ติดรูปถ่ายพร้อม Passportนำไปยื่นที่สถานทูตลาว

          - ทำแบบธรรมดา  ค่าธรรมเนียม  300  บาท  ต้องยื่นภายในช่วงเช้า  หลังยื่นจะได้ใบนัดวันรับ  (โดยจะได้ภายใน  2 – 3  วัน  ในช่วงบ่าย)

          - ทำแบบด่วน  ค่าธรรมเนียม  600  บาท  จะได้รับภายใน  2 – 3  ชม.  ยื่นได้ทั้งช่วงเช้าและบ่าย