ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2563)

27-01-2564
Logo CSR 1
 
          การทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (พ.ศ.2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของบริษัทฯ
          แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (พ.ศ.2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2563) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดทำโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนในชุมชน สังคม และประเทศได้ ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำแนวทางของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ ISO 26000 แนวทางการรายงานความยั่งยืน (GRI REPORT) และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (พ.ศ.2563 - 2565) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด อีกด้วย 
 
 
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 64.pdf